Polyurethane

 • DESERT STALKER - polyurethane climbing holds

  DESERT STALKER - polyurethane climbing holds

 • THRACIAN VALLEY L  (PU only) - urethane climbing holds

  THRACIAN VALLEY L (PU only) - urethane climbing holds

 • BLOW MY MIND - polyurethane climbing holds

  BLOW MY MIND - polyurethane climbing holds

 • WIND AND WATER 1 - urethane climbing holds

  WIND AND WATER 1 - urethane climbing holds

 • Jugs L size 2 - polyurethane climbing holds

  Jugs L size 2 - polyurethane climbing holds

 • CARPE DIEM - polyurethane climbing holds

  CARPE DIEM - polyurethane climbing holds

 • GOKCHE ADA (PU only) - polyurethane climbing holds

  GOKCHE ADA (PU only) - polyurethane climbing holds

 • ALIEN POOP - PU climbing holds

  ALIEN POOP - PU climbing holds

 • PERPERIKON XL – 1 (PU only) - PU climbing holds

  PERPERIKON XL – 1 (PU only) - PU climbing holds

 • THIN ICE (PU only) - PU climbing holds

  THIN ICE (PU only) - PU climbing holds

 • WIND AND WATER 2 - PU climbing holds

  WIND AND WATER 2 - PU climbing holds

 • Jugs L size 5 - urethane climbing holds

  Jugs L size 5 - urethane climbing holds

 • SAND BOOGIE - urethane climbing holds

  SAND BOOGIE - urethane climbing holds

 • GROOVY - PU climbing holds

  GROOVY - PU climbing holds

 • WRINKLED - polyurethane climbing holds

  WRINKLED - polyurethane climbing holds